Моята количка

Общи условия

Съдържание

I.     Предмет и общи положения

II.    Договор между “Валехрист“ ООД и потребител

III.  Доставка, начини на плащане и право на отказ

IV.   Цени на стоки и доставки

V.    Права и задължения на потребителя

VI.   Право на рекламация

VII.  Права и задължения на доставчика

VIII. Лични данни

IX.    Ограниченияв отговорността на доставчика

X.    Влизане в сила и изменения

XI.   Решаване на спорове

XII.  Приложимо право

I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Снастоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Валехрист”ООД, наричан по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, собственик на уеб сайт: https://www.gazarcheta.bg,извършващ дейност като електронен магазин/платформа  за онлайн търговия настоки за бебето, детето и майката, наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, от еднастрана и от друга потребителите на онлайн магазин https://www.gazarcheta.bg. Тези условия обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимодали са регистрирани или пазаруват като гости, по телефон или чрез изпратенимейл. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на https://www.gazarcheta.bg и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят сесъгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. ДАННИЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита напотребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „
Валехрист” ООД
2. Седалище: България, гр. София, ж.к. "
Дружба2", бл. 281А, вх.2
3. Адрес за упражняване на дейността, адрес за отправяне на жалби отпотребители и рекламации: България, гр. С
офия, ж.к. Дружба 2, бл. 281А, вх. В, маг. "Gazarcheta", Валя Василева/Христина Йотова – Управител. 
4. Данни за контакт: 
България, гр. С
офия, ж.к.Дружба 2, бл. 281А, вх. В, маг."Gazarcheta"
мобилен телефон: +359 889051405/+359 889359644
и-мейл: office@gazarcheta.bg 
уеб сайт: https://www.gazarcheta.bg 
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 20
4817304
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG20
4817304
7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: 
www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: 
www.kzp.bg 

(3) Платформа за ОРС (Онлайн решаване на спорове)

Приспор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете даизползвате електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове:http://ec.europa.eu/odr  

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4.Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическолице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 5. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока и/или услуга,която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 6. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и запотребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма зарегистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето"приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявлениепо смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира,че е запознат и приема настоящите Общи условия.
Чл. 7. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението мукакто за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършвачрез съхранените на сървъра на сайта 
https://www.gazarcheta.bg и/илисъхранение на IP адреса на потребителя, съхранение на имейл съобщенията, кактои всяка друга информация, необходима за идентифицирането на потребителя.Данните се съхраняват допълнително в резервно копие на сайта, което сесинхронизира с едноседмично закъснение.

II.ДОГОВОР МЕЖДУ “Валехрист“ ООД И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 8.Стоките, които се намират в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързващаоферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайнкаталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА. Сайтът https://www.gazarcheta.bg промотирастоки предоставяни от трети лица - доставчици (юридически лица, коитопредоставят своите стоки за промотиране).
Чл. 9 За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, Вие трябва: 
9.1 Да имате постоянен адрес в Република България.
9.2 Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършилиизявлението за поръчка като гост без да се регистрирате в системата на сайта -онлайн, по телефон или чрез имейл.
9.3 Да сте се съгласили с настоящите Общи условия.
9.4 Да посочите точен и валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, вярно икоректно попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост), вярно икоректно попълнени име/фамилия и данни за контакт.
9.5 Да потвърдите поръчката.
9.6 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока накуриерската фирма.
9.7 Да заплатите стойността на направената поръчка.
9.8 След натискане на бутона "Поръчай", потребителят се съгласява дазакупи стоките, намиращи се в Модул „Kоличка”. Това действие имаправно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и сполучаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
9.9 “
Валехрист“ ООД може да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА приоткрит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащина законите в Република България.
9.10. ОГРАНИЧЕНИЯ: Потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА нямат право:
- Да копират, разпространяват или ползват текстове, снимки, картини, образи иличасти от сайта, без изрично разрешение на “
Валехрист“ООД;
- Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация.
Чл.10 След завършване на поръчката потребителят ще получи автоматично потвърждениена посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета иподлежи на изпълнение от страна на “
Валехрист“ ООД. В случай наневъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка,потребителят ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения от неготелефон. 
Чл. 11 При допуснати технически грешки за стоки в сайта (сгрешени снимки, цени,описание, изчерпани количества и др.), за които има направена поръчка, "
Валехрист“ ООД уведомява с телефоннообаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работнидни ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане насъобщение на посочения от потребителя имейл адрес или обаждане на посочениятелефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на “
Валехсрит“ООД, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяванена платената сума, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни.В случай, че потребителят поиска да му бъде възстановена платената сума или нее изразил своя избор в срока по предходното изречение, ДОСТАВЧИКЪТ възстановявана потребителя платената сума в срок до 14 работни дни.
Чл. 12 Условията, описани на фактурата и/или складовата разписка, предоставенана потребителя при доставката на поръчаната чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока,електронното заявление на потребителя за потвърждаване на поръчката, заедно снастоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношенияна двете страни.
Чл. 13 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани вбългарски левове с ДДС. Ако не са посочени дали сумите включват ДДС, ще сеприеме, че сумата включва ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да поиска отпотребителя да представи документи, необходими за сключването и/илиизпълнението на договора съгласно изискванията на българското законодателство.

III.ДОСТАВКА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 14При направена поръчка от потребител в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получиавтоматично потвърждение на поръчката на посочения от него имейл адрес, с коетоДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка. 
Чл. 15 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка напотвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична или по друга причина, катоуведомява потребителя за отказа си и причината за него с телефонно обаждане къмпотребителя, като той има право да откаже направената поръчка. Наличните стокисе обработват и изпращат с куриер (
Еконт Експрес ООД) в срок от 2до 5 работни дни, със следните изключения:
- когато в посоченото населено място куриерът няма ежедневни доставки;
Чл. 16 Възможните начини за плащане на покупките от сайта са:

-      Наложен платеж БЕЗ допълнителнооскъпяване: Плащането се извършва на място, с наложенплатеж.. Потребителят заплащасамо сумата на направената от него поръчка без допълнително оскъпяване.Потребителят трябва да запази касовата бележка, която е поставена отДОСТАВЧИКЪТ в опаковката, за евентуална замяна. Потребителят заплаща стойносттана куриерската услуга.

Чл. 17След обработване и потвърждаване на поръчката на и-мейл, стоката се предава накуриер Еконт Експрес ООД, избран от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорностза закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерa. При посочениневерен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване напоръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да езадължение за изпълнение на поръчката.
Чл.18 Поръчаните стоки се доставят от куриер Еконт Експрес ООД, избран отДОСТАВЧИКА, на посочения от клиента "Адрес за доставка" или офис накуриер в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стокатаи адреса). За поръчки, направени събота, неделя или през празничен ден, срокътна доставка започва да тече от първия работен ден. 
Чл. 19 За поръчки над 79.99 лв. доставката е безплатна за цялата страна.
Чл. 20 При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледанавнимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощенолице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщенинезабавно на ДОСТАВЧИКА с цел упражняване правата на потребителя. Приполучаване на пратката, при нарушена цялост на опаковката потребителят трябвада сигнализира ДОСТАВЧИКА преди да подпише документа от куриерската фирма.Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата и изготвяне напротокол, който удостоверява констатираното нарушение. Ако потребителят приемепратка без да предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита занедействителна.

Чл. 21При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписватпридружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който нее титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приелдоставката на посочения от потребителя адрес.
Чл. 22 При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу,отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходитеза доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен всрока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурендостъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ сеосвобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Чл. 23Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка отпотребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена съссъответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24часа от получаването й. В този случай е необходимо потребителят да попълниформата за рекламация и да изчака служител на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него.При необходимост потребителя може да позвъни на тел. 0889051405/0889359644 -всеки делничен ден от 8.30ч. до 17.30ч. и/или да изпрати e-mail: office@gazarcheta.bg- по всяко време, за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответноДОСТАВЧИКЪТ да предприме мерки за решаването му.  При установен фабричендефект, потребителят връща артикула за сметка на ДОСТАВЧИКА, като в замяна мусе изпраща друг от  същия вид, а при липса на такъв се прави замяна,съгласувана с клиента. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазваправото да не уважи искането на клиента.

Чл. 24Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочвапричина, да се откаже от покупка на стока, независимо дали е направена с онлайнрегистрация, като гост, по и-мейл или по телефон, в 14-дневен срок , считано отдатата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнениизискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите(ЗЗП). "Валехрист'' ООД, следва законоустановените стандарти за връщане и отказна поръчка, учредени от Комисиятаза защита на потребителите вБългария.
Отказът на потребителя следва да бъде направен по следния начин и при следнитеусловия:
24.1 Потребителят следва предварително писмено да информира ДОСТАВЧИКА, че сеотказва от договора, на следния имейл адрес: office@gazarcheta.bg
24.2 Правото на отказ може да бъде упражнено от потребителя и чрез попълване,подписване и изпращане на представения на линка по-долу образец на формулярсъгласно ЗЗП на адрес: връщане на пратки: гр.
София, ж.к. Дружба 2, бл. 281А, маг. “Gazarcheta” или да изтегли, попълни и изпрати на имейл office@gazarcheta.bg:  Стандартенформуляр за упражняване правото на отказ от договора.
24.3 Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е билоизпратено преди изтичането на съответния срок.
В същия срок (14 дни) потребителят следва да изпрати съответната стока покуриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълнаокомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, кактоследва: гр.
София,ж.к. Дружба 2, бл. 281А, маг. “Gazarcheta”

24.4.Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметкана потребителя. В случай на загубване или погиване на стоката предиполучаването й от ДОСТАВЧИКА, потребителят дължи обезщетение в размер нанейната цена, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
24.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в случай на отказ на потребителя от договора запродажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне напотребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14(четиринадесет) дни, считано от датата, на която протебителят е упражнилправото си на отказ от сключения договор, по същия начин, както са получени.
24.6 ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи задоставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне настоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана отдоставчика.
24.7 В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане напредоставените стоки ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на заплатенитесуми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължимина потребителя.
24.8 Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следнитеслучаи:
- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качествотоси или имат кратък срок на годност;
- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им ине могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитана здравето;
- при всички други случаи, предвидени със закон.

IV. ЦЕНИНА СТОКИ И ДОСТАВКИ

Чл. 25.Цените, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не включват цената на транспорт до адреса,посочен от потребителя.
Чл. 26 Всички крайни цени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА 
https://www.gazarcheta.bg са вбългарски лева и са с начислен ДДС.
26.1. Цените в ОНЛАЙН МАГАЗИНА 
https://www.gazarcheta.bg и ценитевъв физическите магазини на ДОСТАВЧИКА на място не винаги саеднакви. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прави специални промоции онлайн,акции и да предлага промо кодове, които не са валидни във физическите мумагазини.
26.2 Цената на доставката НЕ Е включена в цената на продуктите и се заплащаотделно от клиента. 
26.3 При заявка на покупка от онлайн магазина, в случай, че за съответнатастока е налице предвидена ценова отстъпка, потребителят ще може да се възползваот отстъпката, на която има право.
26.4 Поръчките, направени с опция за плащане: наложен платеж, ДОСТАВЧИКЪТизпраща със куриер Еконт Експрес ООД, като цената за доставка е за сметка наклиента.
26.5 Възможно е поръчана от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стока да се приеме лично въвфизическите магазини на ДОСТАВЧИКА. В този случай потребителят не дължи цена задоставка.
26.6 Поръчки, изпратени за получаване до физически магазин на ДОСТАВЧИКА и доофис на Еконт Експрес ООД, ако не бъдат потърсени до 7 дни се считат заанулирани.   
26.7 ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявасъдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и променина стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърденипоръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални къммомента на потвърждаване на съответната поръчка.
26.8 Всяка поръчка над 79.99 /седемдесет и девет и деведесет и девет/ лева с ДДС се доставя безплатно на териториятана цялата страна с БЕЗПЛАТНА ИКОНОМИЧНА доставка в срок до 2 до 5 работни дни.

V. ПРАВАИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 27.Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙНМАГАЗИНА. Потребителят може да поръчва стоки с или без доброволна регистрация вОНЛАЙН МАГАЗИНА като изпълня изискванията на настоящите Общи условия.
Чл. 28. Потребителят има право да се информира за състоянието на своятапоръчка.
Чл. 29. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своетопотребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват отнего или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай нанеправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола,както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 30. Потребителят е длъжен:

30.1. Дазаплати цената на поръчката си според обявеният начин в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

30.2.След като бъде уведомен, че рекламацията еудовлетворена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да си я вземе в срок до 14(четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е билуведомен или да посочи в указания срок  от 14 (четиринадесет) дниадрес за изпращане с куриер за негова сметка. 
Чл. 31. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ДОСТАВЧИКА се задължава:
31.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите иправата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България ипризнатите международни актове.
31.2. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения насъществуващия правен ред.
31.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни илиотносителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуалнасобственост и др.
31.4. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони,правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на ОНЛАЙНМАГАЗИНА.
31.5. Да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено илиоткрито нарушение при използване на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или покупка на стоките,представени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
31.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто ида било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърнипрограми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси,системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"),компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват,нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер илисофтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизиранопроникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
31.7. Да не извършва злоумишлени действия.
31.8 Да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди ипропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатскивъзнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платениобезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки,материали или информация, които потребителят е използвал, разположил насървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица илинаправил достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА в нарушение на закона, настоящите Общиусловия, добрите нрави и/или Интернет етиката.
31.9. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиденадрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, дазаплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигуридостъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не епосочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
31.10 ДОСТАВЧИКЪТ е създател и собственик на този ОНЛАЙН МАГАЗИН и даваправото на потребителя да зарежда и разглежда всичкипубликувани материали  само за лична употреба с нетърговска цел, приусловие че спазва и се съобразява с всички авторски права и съответнитеозначения. Материалите в ОНЛАЙН МАГАЗИНА са под закрилата на закона за Авторскотоправо и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушениена авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.Тяхната употребата в други електронни сайтове е забранена! 

VI.ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 32.Когато стоката не съответства на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе всъответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие споръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано отпредявяването на рекламацията от потребителя.
Чл. 33. След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има правода развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласночл. 114 от ЗЗП.
Чл. 34. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора запродажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране напотребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и нетрябва да понася значителни неудобства.
Чл. 35. При получаване и само след заплащане на пратката/ите, потребителят имаправо да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката съсзаявката. След заплащане на стоката и преди да впише своето име и подпис катополучател на пратката потребителят трябва да се увери в цялостта на опаковкатана своята пратка.
Чл. 36. В случай на констатирани увреждания на опаковката, съвместно с куриерасе съставя констативен протокол, в който се описва вида, състоянието наопаковката и състоянието на наличното съдържание на пратката.
Чл. 37. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяватв присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди дапотребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офисна куриера). След това потребителят има право да се откажете от поръчанитестоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, чесъщите не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпаданена размер), не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговскивид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката). Ако в 14 дневенсрок ДОСТАВЧИКЪТ не получи рекламираната стока от потребителя,рекламацията се приключва служебно и се изпраща имейл до потребителя суведомление за служебното приключване. В случай, че потребителят желае давъзобнови рекламацията е необходимо отново да подаде форма за рекламация. 
Чл. 38. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и приненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажирапродуктът да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответнатафирма производител или да възстанови заплатената от потребителя стойност настоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят еупражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване ивръщане на стоката са за сметка на потребителя.
Чл. 39. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙНМАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена отпотребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни отполучаване на стоката по начина, по който е била заплатена сумата отпотребителят.
Чл. 40. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсанаопаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още присамото получаване на стоката. ДОСТАВЧИКЪТ не приема рекламация в случай, чеклиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.  
Чл. 41. След получаване и заплащане на стоката, потребителят може да ярекламира, или да иска връщането й, както и възстановяване на платената сума вследните случаи и срокове:
- Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.
- В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
Чл. 42. Потребителят може да замени стоки за друг размер или друг артикул отналичните в сайта. За целата е нужно да се свърже с ДОСТАВЧИКА по телефон илиизползвайки формата за обратна връзка в страница 
Контакти за уточняване на детайлите. Необходимо е, ако потребителятжелае нов артикул, да го заяви по обичайния ред, като нова заявка. Ако ценатана новия артикул е различна от доставения на потребителя стар артикул,потребителят трябва да приложи в обратната пратка касовия бон от първатадоставка.
Важно условие при връщане или замяна:
- запазена цялост на фабричната опаковка и етикет;
- стоката не трябва да е прана, гладена,употребявана, сглобявана;
- без повреди от неправилно сглобяване или пробване.
Ако върнат от потребител артикул не отговаря на горните изисквания ДОСТАВЧИКЪТси запазва правото да върне стоката на клиента без предупреждение.
Всички разходи по връщането са за сметка на клиента, а при замяна и в дветепосоки, според тарифите на избрания от него куриер. 
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 44.ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, покойто потребителят използва закупените стоки.
Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали иинформация, разположени на сървъра на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя,когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, кактои по преценка на ДОСТАВЧИКЪТ да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
Чл. 47. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица запретърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването,спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването,модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата насъобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани илистанали достъпни чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 48. ДОСТАВЧИКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли напотребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените запокупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул предида бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта наопаковката).
Чл. 49. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера,хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни,произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани покакъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациитеили помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка спокупка на стоки на ДОСТАВЧИКА от потребителите, не поражда каквато и да билоотговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА. 
Чл. 50. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се донеговите потребители, независимо дали са регистрирани, при спазванеизискванията на българското законодателство и Общия регламент за защита наличните данни.

Чл. 51. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКЪТ,освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейладрес: office@gazarcheta.bg. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за даподобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използваинформацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добритепрактики.
Чл. 52. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си потези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ДОСТАВЧИКЪТ не епредвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни събития,проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извънконтрола на ДОСТАВЧИКЪТ.
Чл. 53. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителябисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които сезапазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяватвъзстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяватпроследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава,хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.Тези действия на ДОСТАВЧИКА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите иосъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.
Чл. 54. ДОСТАВЧИКЪТ издава документ за продажба за всяка извършена транзакция.Това е стокова разписка с прикачен към нея касов бон, а в случаите, когатоклиентът е посочил във формуляра за поръчка, че желае да му се издаде фактура,тогава се издава фактура с начислен ДДС.  

VIII.ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 55.ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалността напредоставената информация и защита на личните им данни. Последните няма дабъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извънслучаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТзащитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване наелектронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка,като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверниданни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящитеОбщи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на потребителя единственои само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, закоито се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство иприложимите международни актове.
Чл. 56. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни запотребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физическилица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие напотребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събираттакава информация.
Чл. 57. С регистрацията си в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ако потребителят е дал своетосъгласие да получавава бюлетин, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпраща промоционалнисъобщения, новини за нови продукти и промоции на неговата електронна поща.Съдържанието на тези съобщения е насочено само и единствено към по-добротоинформиране на потребителя за най-новите оферти, специални намаления, отстъпкии промоции. Ако не желае да получава промоционални съобщения, потребителят можеда се отпише във всеки момент от бюлетина като влезе в своя профил или кликнена съотвтения линк за отписване в края на бюлетина.
Чл. 58. ДОСТАВЧИКЪТ събира и пази информацията, която потребителят епредоставил по време на неговата регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията,събрана от ДОСТАВЧИКА при използването на онлайн платформата се използвасамо за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ДОСТАВЧИКЪТ нямада предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя.ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да обезпечи сигурността на данните за потребителя, такаче трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки, че се полагат големиусилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорностот ДОСТАВЧИКА, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.ДОСТАВЧИКЪТ не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни напотребителя на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено посилата на закон или съдебна заповед.
Чл. 59. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, дапроменя, добавя или заличава части от тези Общи условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки единмомент, преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 60. Използвайки ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването на промени,потребителят приема и потвърждава, че е съгласен с тези промени в Общитеусловия. С настоящето потребителят се съгласява, че всички последващи покупкисе регулират от Общите условия, публикувани на ОНЛАЙН МАГАЗИН към датата насъответната покупка. В зависимост от изпълнението на Общи условия и всякаквитехни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на потребителя („Крайния потребител”)лично, неизключително, непрехвърляемо право да влиза в и да използвате ОНЛАЙНМАГАЗИНА.
Чл. 61. Поръчвайки продукти от ОНЛАЙН МАГАЗИНА (както онлайн, така и по другначин) или приемайки доставката на такива продукти, описани в пръчката,потребителят изрично се съгласява да бъде обвързан с настоящите Условия и даприеме тези Условия, преди завършването на поръчката. 
Чл. 62. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя тези условия, безпредизвестие, по всяко време по собствено усмотрение.

IX.ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 63.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не сачаст от  https://www.gazarcheta.bg. ДОСТАВЧИКЪТ не се ангажира да преследва всеки сайт, къмкойто има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия,расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България.В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да известиза тях ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.
Чл. 64. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски,свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; неноси отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързанипо какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носиотговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърнивируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е всъответствие с действащото законодателство, ползването й от страна напотребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл. 65. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за пълнотата, валидността и същносттана информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
Чл. 66. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна
https://www.gazarcheta.bg 
Чл. 67. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
Чл. 68. ДОСТАЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката,подадена от производителя.
Чл. 69. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение назадълженията си по причина извън контрола й.

X.ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 70.Настоящите Общи условия влизат в сила на 18.07.2018г. Настоящите Общиусловия могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по негово усмотрениепо всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащотозаконодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условиявъв всеки един момент преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Ако потребителятизползва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените,тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, чепотребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. Снастоящото потребителят се съгласява, че всички последващи поръчки/ покупки щесе регулират от настоящите Общи условия. В зависимост от изпълнението на тезиОбщи условия и всякакви техни модификации, ДОСТАВЧИКЪТ предоставяна потребителя /"крайния потребител"/лично, неизключително,непрехвърляемо право да влиза в и да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Поръчвайки стокиот ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА /както онлайн, така и по друг начин/ илиприемайки доставката на такива стоки, описани във формата за поръчка,потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общитеусловия. За всяко изменение в настоящите Общи условия по сключен договорДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми потребителя в 7-дневен срок от настъпването натова обстоятелство на посочени от него телефон/електронна поща/адрес закореспонденция. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия,потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочвапричина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да гоизпълнява при действащите преди изменението Общи условия. В този случайпотребителят упражнява правото си на отказ, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писменоуведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението от ДОСТАВЧИКА запромяна в Общите условия. (Забележка: Това право на потребителя не се прилага вслучаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане илиуказание на компетентен орган на власт.). В случай, че потребителят посключения договор е бил уведомен от ДОСТАВЧИКА за промяна в Общите условия, ноне е упражнил правото си да се откаже по посочения по-горе срок и ред, то сесчита, че той е приел измененията в Общите условия и те го обвързват.

XI.РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 71.Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрезнепосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаванена спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключванена извънсъдебно споразумение и използване на платформа за ОРС (онлайн решаване на спорове). При непостигане на съгласиевсяка от страните може да поиска съдействието на Комисиятаза защита на потребителя илида отнесе спора пред компетентния съд.

XII.ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 72.При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българскотозаконодателство.

 

Последнаактуализация на Условията за ползване на сайта: 18.07.2018г. 

ЖелаемВи приятно пазаруване!

 

Суважение,

Екипътна gazarcheta.bg